Spåra leverans

Boka frakt

Hållbarhetspolicy

Skärgårdas vision är att bidra till en levande skärgård genom att öka tillgängligheten till handels- och samhällstjänster för skärgårdens invånare.
För att undvika de negativa effekter som en ökad konsumtion kan ha på skärgårdsgårdsmiljön, utgör denna hållbarhetspolicy en vägledning till samtliga inom företaget i hur hållbarhetsarbete ska bedrivas och vilka värderingar vi står för.
Hållbarhetspolicyn sammanfattar vårt ansvar för att förebygga och minska miljöpåverkan, bidra till en positiv samhällsutveckling samtidigt som överensstämmelse med ägarnas intentioner och relevanta lagkrav ska säkerställas.
Skärgårdas miljöansvar innebär att vår verksamhet bedrivs så att skärgården och dess naturresurser inte påverkas negativt över tid. Insatser mot fossilfri drift, miljövänligt emballage och optimerad drift prioriteras. Du kan läsa mer om riktlinjerna för detta arbete i vår miljöpolicy.
Skärgårdas samhällsansvar innebär att alla individer behandlas jämlikt och med respekt. Vi tar hänsyn till alla individers hälsa och välbefinnande oberoende av om de är anställda, underleverantörer, kunder eller på annat sätt påverkas av företaget. Du kan läsa mer om riktlinjerna för detta arbete i vår arbetsmiljöpolicy.
Vårt ekonomiska och legala ansvarstagande innebär att de resurser vi förfogar över förvaltas så att vår finansiella ställning och framtid säkerställs och att vi därigenom kan leva upp till kraven enligt denna policy.

Miljöpolicy

Skärgårda ska bidra till en levande skärgård. Levande skärgård innebär för oss att permanentboendet ökar, näringslivet är livskraftigt och att alla som rör sig i skärgården tar ansvar för att skärgårdens unika miljöer bevaras och att djur- och växtliv skyddas både på land och till sjöss.
Miljöpolicyn sammanfattar riktlinjerna för vårt miljöarbete med hänsyn till den känsliga skärgårdsmiljön.

 • Denna miljöpolicy är en naturlig del i utvecklingen av våra affärs- och kundprocesser.
 • Vi arbetar aktivt med att genomföra förändringar för att minska vår miljöpåverkan och vi har en långsiktig plan för vårt miljöarbete.
 • Vi strävar efter att ständigt förbättra oss för att motsvara och om möjligt överträffa de krav som ställs av våra kunder och lagstiftare.
 • Vi försöker aktivt påverka våra kunders och leverantörers erbjudande och engagemang för en hållbar skärgårdsutveckling samt inspirera till att utveckla aktiviteter och metoder så att våra gemensamma processer lever upp till vår miljöpolicy och våra miljömål.
 • VI strävar efter att alla medarbetare alltid har förutsättning att genomföra sina uppgifter med minsta möjliga påverkan på människor och djur i skärgården.
 • Vi följer utvecklingen av förnyelsebara bränslen och nya möjligheter att driva våra båtar för att kontinuerligt minska användningen av fossila bränslen.
 • Vi optimerar körsträcka och körtid i syfte att minimera koldioxidutsläpp.
 • Miljöarbete är en stående punkt på ledningens möten. Vi mäter och redovisar löpande nyckeltal som speglar vår miljöpåverkan och resultatet av vårt förbättringsarbete.

Arbetsmiljöpolicy

Skärgårda ska erbjuda en arbetsmiljö så att våra medarbetare inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs.
Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion, sexuell läggning eller ålder behandlas jämlikt och med respekt.
Gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet är en nedersta gräns för vårt arbetsmiljöarbete och vi strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.
För alla Skärgårdas arbetsplatser innebär detta:

 • att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör,
 • att arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare
 • att chefer och arbetsledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö,
 • att alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert och hälsosamt,
 • att vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats,
 • att alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder,
 • att vi årligen följer upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete,
 • att vi har ett tydligt och synligt ledarskap med respekt och omsorg om varje medarbetare,
 • att vi genomför kollektiva skyddsåtgärder som passar alla i första hand men att vi också kan anpassa förutsättningar för var och ens förmåga,
 • att vi strävar efter att var och en får kompetensutveckling som syftar till yrkesmässig utveckling och främjar en hälsosam arbetsmiljö.