Spåra leverans

Boka frakt

Skärgårda AB – Allmänna villkor (ver. 24-01)

1. Allmänt

1.1. Skärgårdas verksamhet bedrivs under dessa allmänna villkor och Alltrans 2007. Vid motstridighet mellan dessa villkor och Alltrans 2007 gäller dessa villkor.

1.2. Med Kund avses i dessa villkor den uppdragsgivare/avsändare som träffar avtal med Skärgårda om utförande av tjänst.

1.3. Med Fraktgods avses gods (inkl. emballage och ev. transportanordning) som Skärgårda transporterar för Kunds räkning. Paket och Livsmedel avser Fraktgods i standardkolli som definierats i avtal mellan Skärgårda och Kund

1.4. Med Fartyg avses alla båtar och fartyg som nyttjas av Skärgårda oavsett storlek.

1.5. Utöver vad som anges i Alltrans 2007 om Farligt Gods avses även gods som omfattas av TSFS 2022:52 (IMDG-koden).

1.6. Med Mottagare avses den som står som mottagare av en leverans eller dennes ombud.

1.7. Privatperson eller Enskild firma som ingår avtal med Skärgårda godkänner att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftspolicy publicerad på www.skargarda.se. Juridisk person som ingår avtal med Skärgårda ska informera personer vars personuppgifter sådan juridisk person delar med Skärgårda om Skärgårdas personuppgiftspolicy och var den finns tillgänglig.

1.8. Vid förändring av marknadspris och/eller beskattning av drivmedel äger Skärgårda rätt att två veckor efter avisering till Kund ändra avtalade priser, dock ej för vid aviseringstillfället bokade leveranser.

1.9. Betalning sker i förskott om inte annat överenskommits mellan Skärgårda och Kund.

1.10. Vid efterskottsbetalning mot faktura ska betalning vara Skärgårda tillhanda senast 10 dagar efter fakturadatum. Vid försenad/utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta med 1,5% per påbörjad månad tills dess att full betalning erlagts.

2. Leverans av Fraktgods

2.1. Om inte annat avtalats sker alla leveranser av Fraktgods med fartyg som däckslast utan regnskydd.

2.2. Lastning och omlastning sker med gaffeltruck, kran, förberedd transportanordning eller liknande.

2.3. Lossning av Paket och Livsmedel sker manuellt, övrig lossning sker med gaffeltruck, kran, förberedd transportanordning eller liknande.

2.4. Vid leverans av kyl- och frysvaror är Skärgårdas gränsvärden för lufttemperatur i lastutrymme +2 C° (tolerans +0 C° till +8 C°) för kylvaror och -21 C° (tolerans -30 C° till -18 C°) för frysvaror om inte annat avtalas med avsändare.

2.5. Bokning

2.5.1. Leveranser av Fraktgods ska bokas i förväg enligt avtal mellan Skärgårda och Kunden. Skärgårda har ingen skyldighet att ta emot Fraktgods som inte har bokats för leverans i förväg.

2.5.2. Bokning av tjänst innebär att Kunden ger Skärgårda fullmakt att kontakta leverantör, signera varumottagande och utföra andra moment nödvändiga för tjänstens utförande.

2.5.3. Kunden ska i god tid underrätta Skärgårda om Fraktgods kräver kyl- eller frystransport och/eller om det är Farligt Gods.

2.5.4. Vid bokning av Paket och Livsmedel till privata bryggor och båtar ska leveransplatsen vara tillgänglig med fritt vatten om minst sex meters bredd och minst två meters djup fem meter från strandlinjen.

2.5.5. Kund som överlåter åt Mottagare att ange leveransplats ansvarar för att mottagaren vid bokningstillfället har information om innehållet i dessa villkor.

2.6. Godsmottagning, emballage och märkning av Fraktgods

2.6.1. Fraktgods lämnas av Kund eller kunds ombud vid tidpunkt och plats som överenskommits mellan Skärgårda och Kund.

2.6.2. Skärgårda har ingen skyldighet att undersöka mottaget Fraktgods. Bekräftelse på mottaget Fraktgods innebär under inga omständigheter att Skärgårda övertar ansvar för att Fraktgods motsvarar följesedel eller andra specifikationer av innehåll eller om godset är skadat.

2.6.3.Skärgårda har rätt att undersöka Fraktgods om det finns anledning att misstänka att godset är bristfälligt packat eller innehåller otillåtna försändelser (t ex Farligt Gods eller oemballerat glas). Vid eventuella avvikelser har Skärgårda rätt att stoppa vidare transport samt att debitera för bokat transportuppdrag.

2.6.4. Kund ansvarar för att Fraktgods är försett med avsändarens namn, ordernummer eller motsvarande referens angivet vid beställning, godsmottagarens namn, mailadress och mobiltelefonnummer samt kolli nr och totalt antal kolli i sändningen. Vid eventuella avvikelser har Skärgårda rätt att stoppa vidare transport.

2.6.5. Kunden ansvarar för att Fraktgods är förpackat på ett ändamålsenligt sätt så att godset kan lastas och lossas, lastsäkras samt transporteras utomhus som däckslast utan regnskydd. Vid eventuella avvikelser har Skärgårda rätt, men inte skyldighet, att stoppa vidare transport samt att debitera för bokat transportuppdrag.

2.6.6. Fönster eller annat glas skall vara övertäckt med träskiva, kryssade med bräder på kortsida för stabilitet och inplastade. Oemballerat glas transporteras ej av Skärgårda.

2.6.7. Vid transport av kyl- eller frysvaror ska Fraktgods vid Kunds avlämning ha en temperaturreserv om minst två (2) C° under den maximalt tillåtna temperaturen för Fraktgodset i fråga. Om Fraktgods inte har korrekt temperatur har Skärgårda rätt att stoppa vidare transport samt att debitera för bokat transportuppdrag. Om Kunden ändå anser att transporten ska fullföljas och Skärgårda accepterar att utföra densamma, sker detta på Kundens egen risk och ansvar för de temperaturavvikelser eller skador som kan uppkomma.

2.6.8. Skärgårda har alltid rätt att kontrollera Fraktgods temperatur.

2.6.9. Skärgårda ska inte hållas ansvarig för temperaturavvikelser upp till 2 C° högre än Fraktgodsets maximalt tillåtna temperatur.

2.6.10. Skärgårda kan inte hållas ansvarig för skador och förseningar som uppstår om Kunden inte fullföljt sitt åtagande enligt ovanstående punkter. Kunden är ansvarig för alla skador och kostnader som orsakas av att Fraktgods är bristfälligt förpackat.

2.7. Leverans

2.7.1. Kundens gods transporteras till angiven leveransplats och avlämnas, om inget annat avtalats, utan krav på kvittens. Om mottagaren inte är på plats vid leveransen är Skärgårdas ansvar avslutat när Fraktgodset lossats på leveransplatsen.

2.7.2. Lastpallar, frysskåp, burar, huvar, tombackar och annan utrustning från Kunden som används för transport returneras fraktfritt till samma plats där Kunden avlämnat Fraktgods för leverans.

2.7.3. Alla övriga returer samt Fraktgods som skickas från skärgården till fastlandet debiteras enligt avtal mellan Skärgårda och Kund.

2.7.4. Om is, väder eller nautiska hinder påverkar fartygets förmåga att nå angiven leveransplats kan Fraktgods, efter överenskommelse med Kund, lossas på annan lämplig plats på Kundens risk och mot betalning av full frakt.

2.8. Farligt Gods

2.8.1. Vid transport av Farligt Gods ska Kunden senast i samband med bokning, dock minst tre dagar innan önskad leveransdag, underrätta Skärgårda om vari faran består samt vilka försiktighetsmått som kan vara nödvändiga (SjöL kap 13 §7).

2.8.2. Kunden ska säkerställa att erforderlig transportdokumentation (DGD – Dangerous Goods Declaration) medföljer alla försändelser med Farligt Gods. Fraktgods utan sådan transportdokumentation kommer inte att omhändertas eller transporteras av Skärgårda.

2.8.3. Skärgårda äger rätt att neka transport av Farligt Gods. Befälhavaren har det slutliga ansvaret för den mängd Farligt Gods som kan lastas på fartyg.

2.8.4. Skärgårda har rätt att på Kunds bekostnad avlägsna eller oskadliggöra Farligt Gods som transporteras i strid med dessa villkor utan skyldighet att betala ersättning eller på annat sätt ersätta skadan.

3. Reklamation

3.1. Skriftlig underrättelse om förlust eller skada skall tillställas Skärgårda genast, dock senast inom tre (3) dagar efter det att lossningen ägt rum eller skulle ha ägt rum. Görs inte detta bortfaller möjlighet till ersättning.

4. Djurtransport

4.1. Transport av djur sker endast efter separat överenskommelse. Skärgårda är inte ansvarigt för skada eller förlust av djur.

4.2. Transport av djur sker helt på ägarens risk och ansvar.

5. Ansvar

5.1. Kund är ansvarig för att allt Fraktgods som transporteras av Skärgårda är försäkrat.

5.2. Skärgårda är ansvarigt för skada eller förlust av Fraktgods eller på grund av försening, om skadan eller förseningen har vållats genom fel eller försummelse från Skärgårdas sida. Skärgårda är inte under några omständigheter ansvarig för indirekt skada.

5.3. Skärgårdas ansvar är begränsat till 150 kr per kg av det skadade eller förlorade godsets bruttovikt.

5.4. Force majeure på grund av händelse utom Skärgårdas kontroll, såsom haveri, strejk/arbetskonflikt, krig, brand, isläge eller väder fritar Skärgårda från ansvar.

5.5. Skärgårdas ansvar är under varje förhållande begränsat i enlighet med bestämmelserna i Sjölagen (SFS 1994:1009).

6. Lagval och tvister

6.1. Svensk lag tillämpas på parternas avtalsförhållande. Uppkomna tvister ska om möjligt lösas i samförstånd mellan Parterna. Om Parterna inte lyckas lösa en tvist i samförstånd, ska sådan tvist avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.